عباس رجائی
اعتراض به طرح انتزاع شهرستان ساوه از استان مرکزی و الحاق به قم به روایت اسناد

اعتراض به طرح انتزاع شهرستان ساوه از استان مرکزی و الحاق به قم به روایت اسناد

چاپ این نوشته

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)