عباس رجائی
به روایت اسناد: برخی اسناد پیگیری پیرامون بهداشت و درمان استان

به روایت اسناد: برخی اسناد پیگیری پیرامون بهداشت و درمان استان

برای ثبت در تاریخ، چند فقره از مستندات پیگیری مهندس عباس رجائی برای ارتقای جایگاه بهداشت و درمانی استان مرکزی آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ این نوشته

دیدگاه ها

تعداد دیدگاه ها تا کنون (0)